CÁC DÂN TỘC CỦA TRUNG QUỐC

Hiện tại đất nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa bao gồm các  dân tộc : Hán,Mãn,Mông Cổ,Hồi,Tây Tạng,Duy Ngô Nhĩ,Mèo,Di,Choang,Bố Y,Đồng,Dao,Bạch,Thổ Gia,Hà Nhì( Cáp Nê),Thái,Lê,Lật Túc,Va(Ngõa),Xa,Cao Sơn,La Hủ(Lạp Hộ/Hỗ),Thủy,Đông Hương,Nạp Tây,Cảnh Pha,Kha Nhĩ Khắc Tư,Đạt Oát Nhĩ,Mục Lão,Khương,Bố Lãng,Salar(Táp Lạp),Mao Nam,Tích Bá,Cờ Lao(Ngật Lão),A Xương,Phổ Mễ,Triều Tiên,Tajik(Tháp Cát Khắc),Nộ,Uzbek(Ô Tư Biệt Khắc),Nga(Nga La Tư),Evenk (Ngạc Ôn Khắc),Đức Ngang,Bảo An,Dụ Cổ,Kinh,Tatar (Tháp Tháp Nhĩ),Độc Long,Ngạc Xuân Luân,Hách Triết,Môn Ba,Lạc Ba,Cơ Nặc,tổng cộng 56 dân tộc.Dân tộc Hán có  dân số đông nhất và 55 dân tộc khác được gọi là dân tộc thiểu số.Dân tộc Hán chiếm khoảng 92%  tổng dân số Trung Quốc và cũng là dân tộc đông dân nhất thế giới,chiếm khoảng 19% dân số thế giới. Người Hán và 55 dân tộc thiểu số cùng nhau tạo nên đất nước Trung Quốc vĩ đại. Tất cả các nhóm dân tộc đều bình đẳng và thống nhất, và mỗi dân tộc có một nền văn hóa dân tộc độc đáo riêng. Họ tôn trọng lẫn nhau,hỗ trợ giao lưu với nhau, và họ đã cùng nhau tạo ra một nền văn hóa Trung Hoa đầy màu sắc và văn minh.